Członkowie

V
logo ABSL

ZWIĄZEK LIDERÓW SEKTORA USŁUG BIZNESOWYCH

Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders) jest wiodącą organizacją reprezentującą sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, zrzeszającą ponad 200 największych firm i wyznaczającą standardy i kierunki rozwoju branży, w której zatrudnionych jest już ponad 350 000 osób.

Misją ABSL jest rozwój potencjału sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz tworzenie warunków dla jego stałego wzrostu w Polsce, budowanie konkurencyjnej i zrównoważonej gospodarki, która tworzy nowe, wartościowe miejsca pracy, wspieranie odpowiedzialnego rozwoju biznesu i inwestycji, a także dzielenie się wiedzą, pobudzanie innowacji, wysokiej jakości edukacji, oraz zaangażowanie w legislację i komunikację.

We współpracy z przedstawicielami rządu, instytucjami publicznymi oraz władzami lokalnymi i samorządowymi, ABSL zabiega o legislacje zapewniające stabilne warunki dla rozwoju biznesu oraz konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną Polski. Wraz z uczelniami wyższymi oraz firmami członkowskimi organizacja działa na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób wkraczających na rynek pracy oraz dostępności kapitału ludzkiego. 

logo BCC

BUSINESS CENTRE CLUB

Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 400 tys. pracowników a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na terenie całej Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. 

Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego i uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC. 

logo FPP

Federacja Przedsiębiorców PolskicH

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest reprezentatywną organizacją zrzeszającą przedsiębiorców, członkiem Rady Dialogu Społecznego, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentuje interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

logo Lewiatan

KONFEDERACJA LEWIATAN

Konfederacja Lewiatan to głos polskiego biznesu, czyli reprezentatywna organizacja pracodawców, reprezentująca interesy swoich członków w kraju i w Unii Europejskiej.

Lewiatan skupia ponad 4100 firm, zrzeszonych w ponad 50 organizacjach branżowych i regionalnych. W sumie firmy te zatrudniają ponad milion pracowników. Jako jedyna reprezentatywna organizacja pracodawców z Polski, Konfederacja ma przedstawicielstwo w Brukseli i jest członkiem BusinessEurope – największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. Biuro Lewiatana w Brukseli działa od 2001 roku. Konfederacja jest członkiem Rady Dialogu Społecznego, a jej przedstawiciele zasiadają w ponad 400 gremiach.

Od ponad 10 lat Lewiatan organizuje Europejskie Forum Nowych Idei – jedną z najważniejszych konferencji w Polsce, skupiającą gości z całego świata. Konfederacja prowadzi również szeroką działalność szkoleniową i konferencyjną. W Lewiatanie działa sąd arbitrażowy oraz centrum mediacji.

KIG logo pionowe PL

Krajowa Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc 160 organizacji biznesowych.

Strategiczne obszary działalności

Rzecznictwo interesów polskich przedsiębiorców
Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi monitoring działalności ustawodawczej Sejmu, przekazujemy zbiór postulatów przedsiębiorców do Rządu, Parlamentu, Kancelarii Prezydenta i organów UE.

Współpraca międzynarodowa
Krajowa Izba Gospodarcza stale współpracuje z Rządem (towarzyszące delegacje biznesowe przedstawicieli MPiT i MSZ) oraz agencjami rządowymi (PAIH, PARP, KOWR) w ramach realizacji projektów międzynarodowych.

Wydarzenia KIG
M.in.: Kongres Innowacyjnej Gospodarki, Forum Młodych Przedsiębiorców, Gospodarcze i Dyplomatyczne Otwarcie Roku, Europejski Meeting Gospodarczy, spotkania z przedstawicielami Rządu, konferencje branżowe, konferencje i szkolenia.

Wspieranie polskiego eksportu
Krajowa Izba Gospodarcza organizuje seminaria, konferencje i inne wydarzenia poświęcone poszczególnym rynkom zagranicznym, szczególnie istotnym z punktu widzenia perspektyw rozwoju polskiego eksportu, np.: Indie, Iran, Turcja, Brazylia, Algieria. Ponadto KIG świadczy szereg usług obejmujących wystawianie świadectw pochodzenia towarów, legalizację dokumentów handlowych, wystawianie Karnetów ATA oraz innych świadectw i zaświadczeń.

Realizacja projektów unijnych
W latach 2009-2019 zrealizowaliśmy niemal 48 projektów finansowanych ze środków UE oraz funduszu norweskiego i szwajcarskiego, w tym 12 wspólnie z PARP. W ich ramach przeszkoliliśmy 28 000 osób w całej Polsce.

Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem Eurochambres i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie.

logo PRB

POLSKA RADA BIZNESU

POLSKA RADA BIZNESU (PRB) to powstała w 1992 r. organizacja zrzeszająca właścicieli i liderów największych polskich przedsiębiorstw i firm międzynarodowych działających w Polsce. Członkowie organizacji reprezentują większość sektorów polskiej gospodarki. 

Polska Rada Biznesu:

  • działa na rzecz wzmocnienia polskiej gospodarki i promocji idei przedsiębiorczości
  • tworzy przestrzeń dla współdziałania ludzi biznesu oraz ich udziału w debacie publicznej
  • jest partnerem organizacji społecznych i instytucji administracji publicznej w działaniu na rzecz budowy silnej gospodarki i sprawnego państwa

W ramach działalności programowej Polska Rada Biznesu reprezentuje głos polskich przedsiębiorców w debacie publicznej; monitoruje ekonomiczne i prawne warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce; publikuje raporty i komunikaty eksperckie; przyznaje coroczną Nagrodę Polskiej Rady Biznesu dla najwybitniejszych polskich przedsiębiorców, innowatorów i społeczników; organizuje Program Kariera – największy w Polsce wielobranżowy program praktyk zawodowych z wynagrodzeniem.

logo Pracodawcy RP

PRACODAWCY RP

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują 19 tys. firm, zatrudniających przeszło 5 mln osób.

Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. W latach 2019-2020 Pracodawcy RP przewodniczyli Radzie Dialogu Społecznego.

Przedstawiciele Organizacji są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Eksperci Pracodawców RP doradzają decydentom politycznym i komentują gospodarczą rzeczywistość. A Centrum Monitoringu Legislacji na bieżąco monitoruje zmiany w prawie, regularnie tworzy raporty na temat procesu stanowienia prawa. Celem tej aktywności jest usuwanie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Organizacja zaangażowała się także w projekty pomagające pracodawcom odnaleźć się w pandemicznej rzeczywistości. Od marca 2020 roku zorganizowano na ten temat ponad setkę tematycznych webinariów i kilkadziesiąt podcastów.

logo ZBP

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków powołana do życia w styczniu 1991 roku.

Do zadań statutowych Związku należy reprezentowanie i ochrona wspólnych interesów jego członków m.in. w zakresie uregulowań prawnych dotyczących ustawodawstwa bankowego, a także wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie przedstawicieli do udziału w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych dotyczących działania banków, uczestnictwo w charakterze ekspertów w pracach legislacyjnych komisji Sejmu i Senatu, współpraca z Narodowym Bankiem Polskim, rządem i właściwymi ministerstwami w zakresie funkcjonowania przepisów prawa odnoszących się do polskiego systemu bankowego, organizowanie wymiany informacji pomiędzy bankami, promocja sektora bankowego i jego usług, budowa infrastruktury międzybankowej, wspieranie standaryzacji produktów i usług bankowych, upowszechnianie wiedzy na temat bankowości, prowadzenie postępowania pojednawczego i sądownictwa polubownego dla banków, upowszechnianie zasad dobrej praktyki bankowej, popieranie kształcenia zawodowego i koordynacja programów szkoleniowych dla kadry bankowej.

W ramach Związku i jego biura działa kilkadziesiąt zespołów problemowych, komitetów, rad, komisji i podkomisji, których zadaniem jest opracowywanie i wydawanie opinii oraz stanowisk w sprawach decydujących dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. Pełnią one także rolę integrującą środowisko bankowe wokół wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Przedstawiciele Związku biorą udział w pracach Rady ds. Systemu Płatniczego przy NBP, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, konsultacjach z Ministerstwem Finansów, Komisjami stałymi Sejmu RP, Komisją Nadzoru Finansowego, a także czynnie uczestniczą w pracach Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności oraz Związku Województw RP. Związek uczestniczy w pracach Fundacji Godła „Teraz Polska”, jest organizatorem cyklicznych konferencji: Forum Bankowe, Kongres Gospodarki Elektronicznej, Forum Korporacyjne, Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych oraz spotkań Klubu Polska 2025+.

Logo ZRP (do sekcji członkowie)

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Związek Rzemiosła Polskiego jest najstarszą i największą społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego, która działa od 1933 r. W 2001 r.  otrzymał on status reprezentatywnej organizacji pracodawców. Wraz z regionalnymi, lokalnymi i branżowymi organizacjami rzemiosła – 26 izbami rzemieślniczymi, 455 cechami oraz 58 spółdzielniami – tworzy największą strukturę samorządu gospodarczego w Polsce, reprezentując ok. 300 tys. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jako organizacja pracodawców ZRP był aktywnym członkiem Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a dziś Rady Dialogu Społecznego, która jest forum współpracy rządu, organizacji pracodawców i związków zawodowych. Poprzez członkostwo w SMEUnited ZRP uczestniczy również w europejskim dialogu społecznym. Funkcję Wiceprezydenta SMEunited pełni obecnie  Pan Jan Gogolewski, Prezes ZRP. Przedstawiciele ZRP reprezentują również środowisko polskich pracodawców podczas corocznych sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jednym z najważniejszych zadań organizacji jest oświata zawodowa. Rzemiosło dysponuje szeroką ofertą szkoleniową i kształci zarówno w nowoczesnych zawodach, jak i rzemiosłach historycznych o unikalnym charakterze artystycznym i rękodzielniczym. Obecnie u pracodawców-rzemieślników szkoli się około 60 tys. uczniów w ponad 130 zawodach. W latach 1945-2018 wydano ponad 2,2 mln świadectw czeladniczych oraz blisko 525 tys. dyplomów mistrzowskich.