STANOWISKA
V

Apel Rady Przedsiębiorczości do Rady Ministrów o zapewnienie stabilnego finansowania systemu ochrony zdrowia

Jednym z najważniejszych czynników społeczno-gospodarczego rozwoju Polski jest dbałość o zdrowie i życie obywateli. Biorąc pod uwagę znaczne zmiany demograficzne społeczeństwa w okresie ostatnich kilkunastu lat, prowadzące do postępującego procesu starzenia się, coraz ważniejszą kwestią staje się nieustanne monitorowanie stanu zdrowia naszych obywateli. Tym samym potrzeby zdrowotne polskiego społeczeństwa stale się zwiększają z uwagi na rosnącą zapadalność na niektóre schorzenia, narastający dług zdrowotny z powodu pandemii COVID- 19, niekorzystne zmiany środowiska naturalnego

Praktyka działania systemu opieki zdrowotnej w Polsce wskazuje na poważne ubytki funkcjonowania i realizowania polityki zdrowotnej. Wynika to między innymi z ograniczonych zasobów finansowych, co przekłada się na problemy związane z dostępnością, koordynacją i kompleksowością opieki.

Obowiązujące przepisy dotyczące minimalnego poziomu finansowania systemu ochrony zdrowia nie są w stanie zapewnić stabilnego funkcjonowania. Po pierwsze, planowany wzrost nakładów na ochronę zdrowia w 2024 r. jest niższy niż skutki ustawowo zagwarantowanych podwyżek dla pracowników sektora ochrony zdrowia. Po drugie, w najbliższych latach dojdzie do skokowego wzrostu obciążeń budżetu państwa na zdrowie. Do 2027 r. ich skala przekroczy wydatki związane z dotacją do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub wydatki na program 800+. Z tego powodu niezbędne jest podjęcie działań na rzecz zapewnienia stabilnych warunków dla planowania wydatków na ochronę zdrowia ze strony Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również efektywnego wykorzystania zasobów – finansowania opieki zdrowotnej w oparciu o wyniki zdrowotne.

Jako Rada Przedsiębiorczości, wobec zapowiedzi zmian systemu podatkowo-składkowego apelujemy do Rady Ministrów o uwzględnienie w ramach toczących się prac rozwiązań stabilizujących system finansowania systemu ochrony zdrowia. W szczególności wnosimy o wdrożenie przejrzystych zasad kształtowania dotacji z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia. Obecnie jej wysokość, w poprzednich latach wielokrotnie zaniżana, jest określana w sposób arbitralny i może podlegać w znacznej mierze decyzji politycznej. Istnieje potrzeba wprowadzenia mechanizmów kompensujących m.in. wydatki na opiekę nad osobami ubezpieczonymi, lecz nieskładkującymi (obecnie to 9,3 mln osób) lub kompensację niższych składek dla niektórych grup zawodowych.

Wnosimy, aby propozycje zmian ustawowych związanych z systemem podatkowo-składkowym odbyły się w pełnej konsultacji z kluczowymi interesariuszami, a perspektywa stabilnego finansowania ochrony zdrowia miała istotne znaczenie dla toczących się prac.

 

Pobierz Stanowisko w formacie PDF