STANOWISKA
V

Apel Rady Przedsiębiorczości o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień

Szczepienia prowadzone w populacji dorosłych aktywnych zawodowo są interwencją nie tylko efektywną kosztowo, ale przynoszącą wymierne korzyści związane z oszczędnościami – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Zdrowe społeczeństwo stanowi bezcenny kapitał każdego kraju. Z uwagi na prognozowane zagrożenie wywołane czwartą falą pandemii oraz pojawianie się kolejnych odmian wirusa SARS-CoV-2, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do przyspieszenia procesu immunizacji polskiego społeczeństwa. 

Dziś wiadomo, że skuteczne zapobieganie groźnym chorobom zakaźnym, a tym samym przedwczesnej umieralności i niepełnosprawności, jest możliwe dzięki szczepieniom ochronnym. Problem niezaszczepionych obywateli nie tylko zagraża systemowi ochrony zdrowia, ale także finansom publicznym (możliwy kolejny lockdown generujący olbrzymie straty dla gospodarki). Niezaszczepienie może w bliskiej perspektywie wiązać się nie tylko ze skutkami zdrowotnymi, ale także finansowymi (upadek pracodawcy, likwidacja miejsc pracy). Możemy temu zapobiec! Szczepienie się jest wyrazem odpowiedzialności obywatelskiej, w ramach której chronimy siebie oraz innych, przed negatywnymi skutkami wynikającymi z możliwego zakażenia się koronawirusem. Sukces na tym polu z pewnością przyczyni się do zmniejszenia ryzyka pojawienia się kolejnych okresów zamrożenia gospodarki, które pociągają za sobą liczne perturbacje we wszystkich obszarach życia społecznego.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o:

 • wyposażenie podmiotów dysponujących określonymi miejscami lub decydujących o pojęciu określonych czynności w uprawnienie do żądania okazania zaświadczenia o poddaniu się szczepieniu – czyli uprawnienie do przetwarzania odpowiednich danych osobowych w zakresie immunizacji;
 • zapewnienie zwolnienia przedsiębiorcy odmawiającego dostępu osobom nieszczepionym do świadczonych przez siebie usług z ewentualnych negatywnych konsekwencji na płaszczyźnie prawa cywilnego, prawa wykroczeń i innych przepisów;
 • wprowadzenie zmian do kodeksu pracy, które miałyby na celu: 
  • unormowanie przepisów w zakresie BHP, wprowadzających obowiązkowe szczepienia przeciw COVID-19 konkretnych grup zawodowych oraz określenie narażenia na zakażenie COVID-19 jako czynnik biologiczny szkodliwy/niebezpieczny dla zdrowia;
  • umożliwienie pracodawcom pozyskiwania danych na temat szczepień i ich przetwarzania; 
  • umożliwienie pracodawcom luzowania obostrzeń w zakresie bhp – wykorzystywanie danych nt. osób zaszczepionych dla potrzeb organizacji pracy (pewne ograniczenia dla osób niezaszczepionych, brak wymagania 1,5 m odstępu dla osób zaszczepionych, niestosowania przepisu o obowiązku noszenia maseczki jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,) oraz innych wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy;
 • organizację szeroko zakrojonej akcji szczepień z wykorzystaniem “szczepieniobusów” (mobilnych punktów szczepień), które będą docierały zarówno do miejsc pracy, jak również do mniejszych miejscowości, oddalonych od stacjonarnych punktów szczepień. Należy zauważyć, że poziom zaszczepienia w wielu powiatach jest wciąż bardzo niski – dotyczy to w szczególności województw wschodnich i południowych. To tam należy poczynić największy wysiłek związany z dostarczeniem szczepionek jak najbliżej do obywateli, a także przekonać ich o korzyściach płynących z zaszczepienia (wskazując też na negatywne konsekwencje braku przyjęcia szczepionki);
 • wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego dla szczepień przeciw COVID-19 – z uwagi na pilną potrzebę uzyskania odporności populacyjnej, rekomendujemy niezwłoczne wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego wyłącznie dla szczepień przeciw COVID-19, który zapewni pacjentom środki prawne umożliwiające szybkie uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi działaniami niepożądanymi spowodowanymi przez podanie szczepionki lub szczepionek. Utworzenie takiego funduszu zostało już zaproponowane w projekcie ustawy z dn.  18 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, ale nie znalazło swojego finału w postaci zmiany ustawy;
 • konieczność włączenia się przedstawicieli kościoła katolickiego oraz innych związków religijnych w akcję mającą na celu promocję szczepień;
 • zwalczanie fałszerstwa i wprowadzenie obowiązku posługiwania się na szeroką skalę cyfrowymi certyfikatami szczepień.

Rada Przedsiębiorczości zwraca uwagę na to, że działaniem o fundamentalnym znaczeniu jest informowanie obywateli o szczepieniach, w szczególności rozwiewanie wszelkiego rodzaju obaw, spokojne tłumaczenie i wyjaśnianie wątpliwości oraz odpowiadanie na pojawiające się pytania. Dotyczy to także przeciwdziałania antyszczepionkowej propagandzie oraz fake newsom, które są regularnie rozsiewane, głównie w Internecie. 

W związku z powyższym Rada Przedsiębiorczości deklaruje gotowość do podjęcia ustaleń szczegółowych rozwiązań z przedstawicielami Rządu oraz ekspertami epidemicznymi dotyczących uzależniania dostępu do określonych miejsc, bądź dopuszczenia do wykonania określonych czynności, od uprzedniego poddania się szczepieniu przeciwko chorobie, która rodzi stan zagrożenia epidemicznego lub wywołała stan epidemii.