STANOWISKA
V

Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie priorytetyzacji ochrony zdrowia

Apel Rady Przedsiębiorczości o priorytetyzację ochrony zdrowia, jako warunku koniecznego do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

Pandemia uwidoczniła, iż polski system opieki zdrowotnej wymaga naprawy, aby zapewnić zdrowie i produktywność społeczeństwa. Polska była jednym z krajów UE
o najwyższym wzroście wskaźnika nadmiernej śmiertelności. Natomiast pacjenci niechorujący na Covid-19, cierpiący z powodu chorób przewlekłych, którzy nie rozpoczęli leczenia na czas, są cichymi ofiarami pandemii. Narastający dług zdrowotny będący skutkiem obowiązujących w czasie pandemii ograniczeń i spowodowanych nimi opóźnień w diagnostyce i terapii sprawia, że mamy do czynienia ze znacznie zwiększonym zapotrzebowaniem na świadczenia medyczne, a skutki tego zjawiska będą niestety odczuwalne przez kolejne lata.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o zmianę podejścia do ochrony zdrowia. Konieczna jest priorytetyzacja ochrony zdrowia zarówno w działaniach rządu jak
i świadomości społeczeństwa. Konieczne są również:

 1. rozumienie ochrony zdrowia jako warunku koniecznego do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Polek
  i Polaków;
 2. zwiększenie finansowania sektora ochrony zdrowia pozwalające na:
 • zwiększenie liczby personelu medycznego,
 • tworzenie warunków umożliwiających zwiększenie dostępności do leków
  i innych technologii medycznych, które pozwalają na skuteczne leczenie;
 1. optymalizacja alokacji zasobów w ochronie zdrowia – postrzeganie nakładów
  w tym obszarze jako inwestycji, odpowiednie zarządzenie nimi, w tym wykorzystanie zasobów systemu prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 2. podjęcie  działań zmierzających do modyfikacji sposobu finansowania opieki zdrowotnej w kierunku koordynowanej opieki zdrowotnej oraz koncepcji ochrony zdrowia opartej o wartość (value based healthcare);
 3. wzmocnienie działań z zakresu e-zdrowia – podjęcie wysiłków w celu ich zrównoważonej implementacji i poprawy funkcjonowania systemu, w sposób angażujący i wzmacniający pozycję pacjenta;
 4. zwiększenie roli i znaczenia lecznictwa otwartego – systematyczne przekierowywanie pacjentów do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w celu przesunięcia ciężaru opieki zdrowotnej z leczenia szpitalnego;
 5. docenienie bezpieczeństwa lekowego Polski i firm, które je zapewniają.

Rada Przedsiębiorczości apeluje o budowanie świadomości na temat znaczenia opieki zdrowotnej dla społeczeństwa i gospodarki. Pożądane jest utrwalanie myślenia o zdrowiu jako czynniku bezpośrednio powiązanym z jakością życia społecznego i gospodarczego. Rada Przedsiębiorczości apeluje również o pogłębiony dialog i współpracę ze wszystkimi interesariuszami, co pozwoli na wspólne kreowanie rozwiązań propacjenckich poprawiających dostęp do leczenia, zapewniających jakość oraz optymalizację wykorzystania zasobów.