STANOWISKA
V

Apel w zw. z organizacją prac UOKiK w okresie pandemii Covid-19

Pandemia COVID-19, pomimo trwającego programu szczepień, jest wciąż aktualnym problemem życia gospodarczego Polski oraz większości świata. Okoliczności sanitarne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przemodelowały rynek, prowadząc do szeregu zmian gospodarczych jak zmiany kanałów dystrybucji, częściowa cyfryzacja pracy, czy ograniczony lub całkowity brak dostępu do niektórych usług i towarów. O trwałości, rozmiarze i pełni konsekwencji tych zmian przyjdzie nam przekonać się w realiach popandemicznych.

Wśród zidentyfikowanych zastrzeżeń wymienia 10, m.in.:

  1. Przewlekłość toczonych postępowań;
  2. Brak właściwego dialogu z kontrolowanym przedsiębiorcą przejawiający się np. w braku wyjaśnień, czy nagłym i powtarzającym się odwoływaniu spotkań;
  3. Posługiwanie się, bez wyjaśnienia, nieznanymi adresatowi określeniami oraz
    wskaźnikami;
  4. Żądanie wielu szczegółowych informacji, niekiedy o wieloletnim horyzoncie czasowym, bez uwzględniania racjonalnych nakładów pracy i czasu po stronie podmiotu, który ma przekazać informacje;
  5. Nie uwzględnianie przy wyznaczaniu terminów również okoliczności czasowych niezależnych od podmiotu, który ma przekazać informacje, a angażujących jego pracowników i współpracowników np. okres rozliczeń podatkowych, czy obowiązków informacyjnych wymaganych przez prawo;
  6. Wyznaczanie bardzo krótkich terminów na udzielenie odpowiedzi w postępowaniach wyjaśniających;

Pragniemy podkreślić, iż dostrzegamy dużą i ważną rolę UOKiK w gospodarce przytłoczonej kryzysem COVID-19.

Apelujemy jednakże o takie organizowanie pracy Urzędu aby wyżej wskazane problemy były ograniczone do minimum bądź też aby zostały wyeliminowane.

Żywimy przekonanie, że wzajemne zaufanie oraz współpraca pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym są niezwykle istotne, szczególnie w dobie kiedy zarówno przedsiębiorcy jak i administracja powinni współdziałać w celu odbudowy potencjału ekonomicznego Polski.